Imunio - Podpora imunity, zdraví a prevence

Navigace Imunio

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Imunio – Jan Šural (Společnost), se sídlem Dubenská 4, 37005 České Budějovice, identifikační číslo: 16839731, (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou nebo na jejím základě (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a fyzickou osobou se zájmem o koupi zboží (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese označené doménovým jménem www.imunio.cz (dále jen „webová stránka“). Uzavírání kupních smluv je umožněno prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu, je právnickou osobou či osobou, jež uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 4. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky jednostranně měnit. V takovém případě je Prodávající povinen změnu oznámit tím, že uveřejní nové znění obchodních podmínek na webové stránce. Nové obchodní podmínky jsou účinné dnem zveřejnění na webové stránce, není-li v nových obchodních podmínkách výslovně uvedeno pozdější datum jejich účinnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Definice některých pojmů

 1. „Imunio - Jan Šural“ – označuje Prodávajícího,
 2. „Imunio“ – označuje síť Partnerů Společnosti,
 3. „Členství v Klubu Imunio“ – označuje stav, kdy se zájemce o členství zaregistrovali v Klubu Imunio;
 4. „Partnerská zóna“ – označuje webové rozhraní, které je členovi Klubu přístupné po zadání jeho emailové adresy a hesla.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webová stránka a webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Objednávka Kupujícího učiněná prostřednictvím webového rozhraní Prodávajícího je závazným návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím, přičemž součástí tohoto návrhu je znění těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 7. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží Prodávajícího Kupujícímu nebo výslovná akceptace Prodávajícího prostřednictvím emailu nebo písemně.
 8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

IV. Kupní cena a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti ve výdejnách Prodávajícího, bude doplněno
  2. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího, bude doplněno
  3. bezhotovostně platební kartou, bude doplněno
  4. v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce.
 2. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při doručení zboží.
 5. V případě navržení platby bezhotovostním převodem nebo bezhotovostně platební kartou je uzavření kupní smlouvy podmíněno zaplacením částky odpovídající navržené kupní ceně na účet prodávajícího.

V. Přeprava a dodání zboží

 1. Náklady na poštovné a balné nese Kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží a jsou součástí navržené kupní ceny. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na webové stránce Prodávajícího v okamžiku objednávky.
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující veškeré riziko tohoto jím zvoleného způsobu přepravy a případné dodatečné náklady s ním spojené. Kupující je povinen tyto náklady uhradit Prodávajícímu spolu s kupní cenou.
 3. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
 4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány a zveřejněny na webové stránce.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy na Kupujícího přešlo nebezpečí škody na věci:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal na webové stránce v okamžiku objednávky nebo které Kupující mohl očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením sdělení na webové stránce v okamžiku objednávky,
  4. je zboží v odpovídajícím množství a má odpovídající hmotnost,
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů a nemá právní vady.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese provozovny Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 12 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná už při převzetí.
 5. Kupující může požadovat vyřízení reklamace v závislosti na tom, zda vadné plnění představuje podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy a zda je vada odstranitelná či neodstranitelná způsobem v souladu se zákonem, tj.
  1. dodáním nového zboží bez vad (výměna zboží), pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené.
  2. poskytnutím přiměřené slevy,
  3. odstoupením od smlouvy, pokud výše uvedené není možné.

  VII. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu Prodávajícího.
  3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  4. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat následující údaje:
   1. kontaktní údaje Prodávajícího a Kupujícího,
   2. oznámení o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením data a identifikace zboží zakoupeného na základě předmětné kupní smlouvy,
   3. kopii dokladu o koupi zboží a požadovaný způsob vrácení kupní ceny (číslo účtu nebo adresu, na niž mají být peníze zaslány složenkou);
   4. datum objednání / obdržení zboží,
   5. podpis Kupujícího (pokud je odstoupení zasíláno v listinné podobě).
  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a zboží musí být vráceno Prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle zboží zpět Prodávajícímu před uplynutím uvedené 14-ti denní lhůty. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to způsobem specifikovaným v čl. VII odst. 4 písm. c). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu bude Kupujícím předáno zpět předmětné zboží nebo než bude Prodávajícímu prokázáno, že Kupující již zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
  6. Pokud Kupující zvolil pro přepravu zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený Pronajímatelem, vrátí Prodávající Kupujícímu část kupní ceny odpovídající nákladům na dodání zboží kupujícímu pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  7. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese přímé náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  8. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
  9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující souhlasí s doručováním v rámci právního vztahu s Prodávajícím na svou e-mailovou adresu, kterou uvede v objednávce.
  2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
  3. Případné stížnosti související s kupní smlouvou a jejím plněním je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Ve své stížnosti je Kupující povinen uvést zejména předmět své stížnosti a to, čeho se stížností domáhá. Nebude-li možné vyřídit stížnost Kupujícího namístě, informuje Prodávající Kupujícího o způsobu vyřízení stížnosti s uvedením důvodů takového vyřízení v textové podobě ve smyslu § 1819 OZ prostřednictvím e-mailové adresy Kupujícího do 10 dnů po obdržení stížnosti.
  4. Kupující je oprávněn obrátit se se svojí stížností rovněž na příslušný živnostenský úřad, popř. Českou obchodní inspekci vykonávající ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V případě stížnosti v záležitosti týkající se ochrany osobních údajů je Kupující oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  IX. Ochrana osobních údajů

  1. Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a shromažďováním osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, platným od 25.5.2018
  2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy.
  3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích nebo je sám ve svém uživatelském účtu změnit.
  4. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. IX odst. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu s právními předpisy, může:
   1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  5. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  XI. Mimosoudní řešení sporů

  1. Pro řešení sporů mimosoudně doporučujeme se obrátit na Českou obchodní inspekci www.coi.cz

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Registrací se Kupující zavazuje k bezpodmínečnému dodržování těchto obchodních podmínek a k jejich respektování.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 4. Objednávka Kupujícího včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě, Prodávající poskytne smlouvu společně s obchodními podmínkami Kupujícímu v textové podobě ve smyslu § 1819 OZ.
 5. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Jan Šural, Imunio , Dubenská 4, 37005 České Budějovice.

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2019.