Imunio - Podpora imunity, zdraví a prevence

Navigace Imunio

Ochrana osobních údajů

  1. Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a shromažďováním osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, platným od 25.5.2018
  2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy.
  3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích nebo je sám ve svém uživatelském účtu změnit.
  4. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. IX odst. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu s právními předpisy, může:
    1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
    2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  5. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.